Nowy koszyk 0

Przetwarzanie danych osobowych

Data publikacji:

OGÓLNA INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Z/S W KARTUZACH

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach przy ul. Kościerskiej 1A, 83 - 300 Katuzy (dalej jako ELUS).
W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: elus@elus.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy (np. świadczenia usług lub sprzedaży);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez ELUS;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez ELUS samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma, oferty, zapytania, reklamacje, skargi i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na ELUS.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu spółki;
 2. podmiotom powiązanym, współpracującym oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym, którym zlecono np. prowadzenie postępowania;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować ELUS do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi, realizowane są umowy lub toczą się rozmowy lub negocjacje;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez ELUS, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
ELUS może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres  na skrzynkę: elus@elus.pl.